fbpx

Pravilnik o zasebnosti

Splošno 

 1. Ta pravila imajo naravo splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponuja zavod Inštitut za digitalno transformacijo Maribor, Ulica Heroja Tomšiča 4, 2000 Maribor, matična številka: 8488398000, ID številka za DDV 19927487, vpis v sodni register Okrožno sodišče v Mariboru (v nadaljevanju: ponudnik).
 2. Namen teh pogojev poslovanja je jasno definirati pravice in obveznosti uporabnikov spletne platforme Doggo.si (v nadaljevanju: Doggo) pri naročanju storitve skrbništva domačih živali. Kot uporabnik se razume vsaka fizična oseba, ki je registrirala račun in opravila rezervacijo termina skrbništva na doggo.si
 3. S spletno platformo in domeno doggo.si upravlja zavod Inštitut za digitalno transformacijo Maribor, ki preko spletne platforme nastopa kot ponudnik storitve oglaševanja skrbništva domačih živali. Končni izvajalci, ki bodo opravljali skrbništvo domačih živali (v nadaljevanju: delo) v imenu spletne platforme Doggo, so registrirani uporabniki platforme, odobreni s strani zavoda Inštitut za digitalno transformacijo Maribor za ponujanje storitev skrbništva (v nadaljevanju: skrbniki).
 4. Splošni pogoji poslovanja Doggo so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom RS, Zakonom o varstvu potrošnikov, priporočili TZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.
 5. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika spletne platforme Doggo, pravice uporabnika ter poslovni odnos med samostojnim skrbnikom in uporabnikom.
 6. Platforma Doggo predstavlja način komunikacije, orodje, ki poveže uporabnika spletne platforme do kvalificiranega in preverjenega profesionalnega skrbnika.
 7. Zavod Inštitut za digitalno transformacijo Maribor ni zaposlovalec, delodajalec profesionalnim skrbnikom in ne ponuja skrbništva. Zavod Inštitut za digitalno transformacijo Maribor je preko platforme Doggo le posrednik storitve skrbništva domačih živali med uporabnikom in skrbnikom.
 8. Rezervacija termina, opravljen preko spletne platforme Doggo, se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije. Slovenska notranja zakonodaja ima prednost pred evropsko zakonodajo.
 9. Splošni pogoji poslovanja so veljavni ob vsaki rezervaciji termina preko spletne platforme, in sicer z oddajo naročila/rezervacijo termina.
 10. Pred zaključkom rezervacije termina oz. oddaje naročila kupec s klikom na gumb “Pošlji sporočilo” sprejme navedene pogoje poslovanja. Ti pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo uporabnika ali ponudnika sprejmeta in podpišeta uporabnik in ponudnik.
 11. Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani. Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato predlagamo uporabniku, da jih prebere ob vsakem nakupu/rezervaciji termina. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni platformi v času oddaje naročila. Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba na spletni platformi Doggo ažurira in spreminja pogosto in hitro.
 12. Zavod Inštitut za digitalno transformacijo Maribor ima pravico, da lahko kadarkoli spremeni splošne pogoje poslovanja. Spremenjeni splošni pogoji veljajo od objave na spletni strani portala.
 13. V primeru spremembe splošnih pogojev se posamezna razmerja z uporabnikom, ki niso trajne narave, presojajo po splošnih pogojih, ki so bili veljavni v trenutku nastanka takega razmerja. Razmerja z uporabnikom, ki so trajne narave, se presojajo po novih splošnih pogojih, vendar pa lahko uporabnik odstopi od takega razmerja v roku 15 dni od dneva objave novih splošnih pogojev.

Registracija uporabnika

 1. Vsak bodoči uporabnik storitve ali skrbnik se mora pred oddajo svojega naročila ali oglasa registrirati. V fazi registracije uporabnik pridobi tudi veljavno uporabniško ime in geslo, s katerim dostopa v svoj uporabniški profil.
 2. Registracija uporabniškega profila se lahko opravi na spletni strani doggo.si
 3. Podatki, ki jih uporabnik navede v svoj uporabniški profil, morajo biti resnični in popolni in morajo ustrezati aktualnemu stanju. Uporabnik nosi sam odgovornost zaradi napačnih podatkov oziroma tudi v kolikor pride zaradi nepravilnih podatkov do nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve naročene storitve.
 4. Uporabnik lahko kadarkoli dostopa do svojih podatkov in jih po potrebi tudi spremeni oziroma posodobi, o čemer bo obveščen na svoj elektronski naslov. Uporabniku so v spletni platformi (v uporabniškem profilu) na voljo dostopne informacije o statusu in vsebini aktualnega naročila ter vseh dotedanjih naročilih.
 5. Uporabniški profil ni prenosljiv na tretjo osebo. Vsak uporabnik se lahko registrira le z enim profilom.
 6. Ponudnik si pridržuje pravico, da ob zaznanih kršitvah veljavne zakonodaje ali teh splošnih pogojev poslovanja brez navedbe razlogov izbriše uporabniški profil stranke in ji prepove dostop do spletne platforme Doggo. Blokiranemu uporabniku je prepovedana izdelava novega profila oz. ji dostop do novega profila ne bo omogočen.
 7. Obstaja razlika med registracijo in prijavo. Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kjer obiskovalec vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije in s tem pridobi status uporabnika. Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo in je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, ki ga določi sam uporabnik v fazi registracije.
 8. Uporabnik, ki bi rad ponujal skrbniške storitve, lahko poda svojo

 Naročilo storitve

 1. Uporabnik mora za vsako posamezno naročilo storitve skrbništva, v skladu z navodili in pogoji, izpolniti spletni obrazec, v katerem mora določiti tip varstva (Varstvo na domu, Varstvo pri skrbniku, Dnevna oskrba), kraj varstva, velikost varovanega psa.
 2. Uporabnik izbere želenega izvajalca storitve, tj. skrbnik, s seznama ponujenih skrbnikov. Uporabnik lahko stopi v stik s skrbnikom preko spletne strani doggo.si in se dogovori za varstvo psa. 
 3. Skrbnik lahko odkloni ponujen predlog za varstvo zaradi tehtnih razlogov. Platforma Doggo skrbi za povezovanje uporabnikov s skrbniki in ne zavezuje obeh strani k izvajanju storitve.
 4. Uporabnik plača storitev po dogovoru s izvajalcem storitve varovanja psa, to je skrbnik.
 5. Zapisana cena na profilu skrbnika je dolocena s strani skrbnika.
 6. Preklic in vse nadaljne spremembe storitve se urejajo neposredno med skrbnikom in uporabnikom.

Skrbniki na Doggo.si

 1. Med platformo Doggo.si in skrbniki se sklene naročniško razmerje, kjer skrbnik plačuje mesečno naročnino za objavo oglasov na spletni strani Doggo. Storitev varstva psov lahko na Doggo.si ponujajo samo registrirani uporabniki, ki so plačali naročnino in so preverjeni ter odobreni s strani Doggo.si.
 2. Skrbnik lahko plača naročnino preko UPN naloga (plačilni nalog) ali PayPal na določen dan v mescu, za kar prejme račun v elektronski obliki na svoj naslov elektronske pošte.
 3. Naročnina se aktivira šele, ko spletna platforma Doggo prejme plačilo, kar pomeni en delovni dan po plačilu, če je plačilo opravljeno preko elektronske banke do 15. ure, ali do dva delovna dneva od plačila, če je plačilo opravljeno preko pošte ali po 15. uri.
 4. Plačilo preko UPN mora biti prejeto najkasneje 48 ur po določenem obračunskem datumu, v nasprotnem primeru sklep oz. podaljšanje naročnine ne bo izvedeno.
 5. Doggo zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate na spletno platformo.
 6. Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu, ki jih mora grajati v zakonsko predvidenem roku. Kasneje podanih oziroma prepoznih ugovorov glede pravilnosti izdanega računa se ne upošteva.

Varovanje osebnih podatkov

 1. Pri registraciji računa uporabnik poda izrecno soglasje, da spletna platforma kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke, ki izhajajo iz njegovega pravnega razmerja s spletno platformo Doggo, in sicer naslednje kategorije osebnih podatkov:
 • ime in priimek,
 • primarni naslov,
 • elektronska pošta,
 • telefonska številka,
 • IP naslov,
 • čas in datum registracije,
 • arhiv morebitne dodatne komunikacije,
 • podatki o naročenih storitvah skrbništva.

Pri naročilu storitve skrbništva uporabnik poda izrecno soglasje, da sme prireditelj obdelovati osebne podatke za namene:

 • izvedbe storitve,
 • oglaševanja,
 • statističnih obdelav,
 • izvajanja trženjskih raziskav,
 • pošiljanja oglasnih gradiv,
 • obveščanja o novostih v prirediteljevi ponudbi in poslovanju prireditelja ter njegovih poslovnih partnerjev,
 • poplačila in izterjave obveznosti ponudnika do uporabnika,
 • telefonskega, osebnega in pisnega anketiranja,
 • izgradnje baze CRM,
 • neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.

Pri naročilu storitve skrbništva na spletni platformi Doggo uporabnik poda izrecno soglasje, da lahko ponudnik za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o uporabniku in jih je pridobil ob njegovih naročilih. Osebe iz prvega odstavka te točke z osebno privolitvijo hkrati soglašajo in pooblaščajo ponudnika kot upravljavca osebnih podatkov, da za zgoraj navedene namene posreduje zbrane osebne podatke svojim pogodbenim partnerjem na ozemlju Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo v imenu prireditelja in za njegov račun.

Ponudnik bo pridobljene osebne podatke hranil in varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 67/2007 in nadaljnje spremembe), zlasti pa jih bo ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam.

Če uporabnik soglasja ne želi podati, naročilo skrbništva na spletni platformi Doggo ni možno.

Uporabnik lahko kadarkoli prekliče soglasje za pošiljanje oglasnega gradiva in obveščanja o novostih v ponudbi ter poslovanju ponudnika in njegovih poslovnih partnerjev.

Prav tako lahko uporabnik kadarkoli prekliče soglasje za segmentirano in/ali ciljno trženje. Preklic lahko pošlje v pisni obliki na naslov Inštitut za digitalno transformacijo Maribor, Ulica Heroja Tomšiča 4, 2000 Maribor, s pripisom preklic, po elektronski pošti na elektronski naslov info@doggo.si. Ponudnik bo hranil osebne podatke le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, za katerega jih je zbiral ali nadalje obdeloval.

Podatki o uporabnikih Doggo-a se lahko hranijo še 1 leto po preklicu registracije. Finančni podatki oz. podatki o transakcijah se hranijo 5 let od posamične transakcije. Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica soglasja za neposredno in/ali segmentirano in/ali ciljno trženje.

Uporabnik z danim soglasjem hkrati soglaša in pooblašča ponudnika, da za namene, določene v teh splošnih pravilih, posreduje podatke o imetniku svojim podizvajalcem na ozemlju Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun. Uporabnik z označitvijo praznega polja potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Uporabnik je dolžan najkasneje v osmih dneh po nastanku spremembe oz. v osmih dneh po vsakokratni zahtevi ponudnika le-temu pisno sporočiti vsako spremembo oz. dopolnitev podatkov, pomembnih za naročanje preko Doggo-a. Če uporabnik ne dopolni oz. ne sporoči spremenjenih podatkov, lahko ponudnik ukine osebni račun na spletni platformi Doggo.

Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz baze spletne platforme Doggo na naslov Inštitut za digitalno transformacijo Maribor, Ulica Heroja Tomšiča 4, 2000 Maribor. Po dokončni potrditvi preklica registracije bomo iz seznama uporabnikov brisali vse osebne podatke uporabnika.

Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo pri naročilu. Ponudnik teh informacij ne sme razkrivati tretjim osebam oz. jih sme razkriti tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz Zakona o varstvu osebnih podatkov. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ima kupec pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje ponudnik, in do popravka le-teh. Vaši podatki bodo ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipulacijo in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena v tem poglavju o varovanju osebnih podatkov, in sicer na vstopni strani Inštitut za digitalno transformacijo Maribor in na drugih ustreznih mestih.

 Način izvajanja storitve

 1. Profesionalni skrbniki, ki jih spletna platforma poveže z uporabniki, delo opravljajo samostojno. Uporabnik mora profesionalnemu skrbniku omogočiti vso potrebno pomoč in informacije, da se lahko naročeno delo brez težav opravi.
 2. Uporabnik mora skrbniku za opravljanje naročene storitve skrbništva zagotoviti vso potrebno opremo.
 3. Uporabnik se zaveže, da s skrbnikom ne bo sklenil pogodbe o delu niti ne bo obravnaval pogodbe o skrbništvu kot delovno razmerje.
 4. Uporabnik se zaveže, da bo vsa potrebna navodila glede skrbništva (specifike lokacije, dodatne želje in zahteve, navodila glede časa skrbništva, načinom skrbništva) navedel v fazi oddaje naročila Doggo
 5. Profesionalni skrbnik, ki ga je spletna platforma povezala z uporabnikom po opravljenem skrbništvu izpolni formular o opravljenem delu in zapiše morebitna dodatna zapažanja

Odgovornost uporabnikov storitve

 1. Uporabnik je odgovoren za navedbo napačnih, neresničnih, nepopolnih ali neaktualnih podatkov ob registraciji profila na spletni platformi Doggo
 2. Uporabnik je odgovoren za nepravilne ali nepravočasne reklamacije oziroma pritožbe ter ugovora zoper izdani račun po opravljeni storitvi skrbništva.
 3. Uporabnik je odgovoren za zagotovitev opreme za skrbništvo, ki je navedena na spletni strani v času rezervacijskega postopka.
 4. Uporabnik je odgovoren nemudoma, najkasneje pa v 24 urah od opravljenega skrbništva, obvestiti spletno platformo Doggo o kakršnikoli poškodbah in nepravilnostih. Kasnejše prijave ne bodo obravnavane. 

Odgovornost spletne platforme

 1. Zavod Inštitut za digitalno transformacijo Maribor, kot nosilec spletne platforme Doggo odgovarja uporabniku za strokovno, kakovostno in pravočasno izvedbo storitve skrbništva v skladu s uporabnikovim naročilom.
 2. Spletna platforma si pridržuje pravico nenapovedanega obiska pri skrbniku med izvajanjem dejavnosti za namene preverjanja kakovosti
 3. Skrbnik se zavezuje upoštevati zahteve hišnega reda na objektih, navodila za požarno varnost objekta in svojo varnost na objektih, kjer se izvaja storitev.

 Reklamacije in garancija kakovosti

 1. Vse reklamacije obravnava administrativni oddelek na elektronski naslov info@doggo.si vsak delovnik med 8. in 17. uro. O pisno vloženi reklamaciji oziroma pritožbi glede opravljene storitve mora stranka/uporabnik najkasneje v roku 24 ur obvestiti nosilca spletne platforme, in sicer pisno po elektronski pošti na zgoraj omenjeni elektronski naslov, ter v zvezi z zatrjevanimi kršitvami predložiti ustrezen dokazni material.
 2. Uporabniki lahko podajo reklamacijo pisno na elektronski naslov info@doggo.si.
 3. Spletna platforma Doggo spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Doggo je dolžan varovati podatke pritožnika in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen na izrecno željo pritožnika.
 4. Postopek obravnave reklamacije oziroma pritožbe je zaupen in se rešuje prednostno ter v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku 24 ur. V kolikor stranka upravičeno reklamira opravljeno storitev skrbništva, mora profesionalni skrbnik, ki ga spletna platforma napoti za opravljanje skrbniške dejavnosti, odpraviti pomanjkljivosti v roku 24 ur, odkar je bil z napako seznanjen, oziroma ko mu stranka omogoči ponoven vstop na kraj opravljanja storitve.

 Višja sila

 1. Kot višja sila se upoštevajo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj elementarne nesreče (povodenj, potresi, požari, poplave, žled itd.) in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, ne odpraviti ali se jim izogniti, in preprečujejo izvedbo skrbništva v skladu s splošnimi pogoji. Nastop višje sile oprošča spletno platformo obveznosti iz splošnih pravil, profesionalnega skrbnika pa izpolnitve obveznosti za čas trajanja višje sile, prav tako ju oprošča obveznosti plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja obveznosti v času trajanja višje sile.

Relevantno pravo in morebitni spori

 1. Vsa razmerja med spletno platformo Doggo in uporabniki se presojajo po pravu Republike Slovenije. Če kakšna določba ni ali ni več skladna z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, se takšna določba po obsegu in vsebini prilagodi veljavni zakonodaji, če je to mogoče, v nobenem primeru pa to ne pomeni neveljavnosti vseh določb splošnih pogojev.
 2. Zavod Inštitut za digitalno transformacijo Maribor ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
 3.  V primeru spora med spletno platformo in uporabnikom je določena pristojnost sodišča v Ljubljani, v kolikor ni z veljavno zakonodajo Republike Slovenije določena izključna krajevna pristojnost.